Verklarende woordenlijst

Engelse term Vertaling / omschrijving Van toepassing op Onderdeel in Revit
Activate view Activeer zicht (op tekenblad) Tekenblad Sheet
Above level Boven het niveau Ruimtes en oppervlaktes Rooms and Areas
AccuRender De rendermotor in Revit Algemeen Algemeen
Activate view Activeer zicht (op tekenblad) Tekenblad Sheet
Actual number of risers Daadwerkelijke aantal optredes Trappen Stair
Actual riser height Daadwerkelijke optrede Trappen Stair
Actual tread depth Daadwerkelijke aantrede Trappen Stair
Add leader Voeg pijl toe Deuren en ramen Doors and Windows
Add to deisgn option set toevoegen aan ontwerp optie set Algemeen Design option
Add view Voeg zicht toe (maak zicht aan) Zichten View
Adjust image Grootte van de afbeelding aanpassen Renderen Image
Advanced model graphics Uitgebreidere grafische weergave Zichten View
Align Uitlijnen Algemeen Toolbar
Align with element Arcering geplaatst tov de elementen Zichten Fill Pattern
Annotations Annotaties (teksten, bemating) Zichten View
Annotation Objects Weergave van 2D elementen als bemating en teksten Zichten Object styles
Appearance Weergave Materialen Materials
Apply view template Pas zicht sjabloon toe Zichten View
Arc from center and end points Boog die door het midden en de eindpunten heen gaat (midden, begin, eind) Ontwerpen Drafting
Arc passing through three points Boog die door 3 punten heen gaat (begin, eind, radius) Ontwerpen Drafting
Area Oppervlakte Oppervlakte Area
Area boundary Oppervlakte begrenzing Oppervlakte Area
Area plan Oppervlakte plan (Vlekkenplan) Oppervlakte Area
Area tag Oppervlakte label Oppervlakte Area
Arrange icons Groepeer de geminimaliseerde vensters Zichten View
Array Seriematig kopieeren Algemeen Toolbar
Arrowheads Pijlpunten Zichten View
Assign layers Lagen toewijzen Wanden Wall
At specified height Berekening op een door de tekenaar bepaalde hoogte Ruimtes en oppervlaktes Room
At system computed height Berekening op een door revit bepaalde hoogte Ruimtes en oppervlaktes Room
Backup Reserve kopie Meermans project Workset
Baluster Baluster of spijl Trappen Stair
Base constraint Verbinding onderzijde Algemeen Algemeen
Base level begin niveau Trappen Stair
Beam Constructieve ligger Constructief Structural
Beam system Legplan Liggers Structural
Bearing Dragend Wanden Wall
Boundary Begrenzing Algemeen Algemeen
Boundary Location Lokatie van de begrenzing Ruimtes en oppervlaktes Room
Brace Constructieve schoor Constructief Structural
Break symbol in plan Afbreeklijn in plattegrond Trappen Stair
Browser Organization De project browser indelen (beheren) Algemeen Algemeen
Calculation rules Traprekenregels (2x optrede + 1x aantrede) Trappen Stair
Callout Deelvergroting tbv detailering Notatie details View
Capture rendering Leg de rendering vast Renderen Render
Cascade Plaats alle geopende vensters gerangschikt onder elkaar Algemeen Algemeen
Category invisible Verberg de category (bijv. alle wanden) Renderen Render
Ceiling Plafond Plafond Ceiling
Ceiling plan Plafond aanzicht Plafond Ceiling
Chain Plaats wanden, waarbij eindpunten aan elkaar gekoppeld blijven. Wanden Wall
Close Afsluiten Algemeen Algemeen
Coarse Grove weergave (voorlopig ontwerp) Zichten View
Coarse scale fill pattern Arceerpatroon voor grove weergave Zichten View
Color fill Legenda Ruimtes en oppervlaktes Rooms and Areas
Column Kolom (niet dragend) Kolom Column
Compute room volumes Bereken ruimte volumes Ruimtes en oppervlaktes Room
Constrain Beperk bewegingsvrijheid Algemeen Algemeen
Coordination review – Use current project Geeft een dialoogscherm waarin weergegeven wordt waar projecten elkaar raken Link Link
Coordination review – Select link Selecteer een gelinkt project om problemen te controleren Link Link
Copy Kopieer Algemeen Toolbar
Copy to clipboard Kopieer naar klembord Algemeen Toolbar
Core Kern Wanden Wall
Core boundary begrenzing van de wandkern Wanden Wall
Core centerline Midden van de kern Wanden Wall
Core face:exterior Buitenzijde kern Wanden Wall
Core face:interior Binnenzijde Wanden Wall
Close hidden windows Sluit alle geopende vensters af, muv het actieve venster Algemeen Algemeen
Create Creeer / maak een family Algemeen Algemeen
Create Mass Creeer massa Massa’s Mass
Create Simular Creeer hetzelfde als geselecteerd Algemeen Algemeen
Create view template from view Maak een zicht sjabloon van huidig zicht (leg de zichtinstellingen vast) Zichten View
Curtain Grid Vliesgevel verdeling (indeling) Vliesgevel Curtain Wall
Curtain System Vliesgevel Vliesgevel Curtain Wall
Curtain System by face Vliesgvel per vlak (van een 3D massa-element) Massa’s Mass
Cut Doorsnijd, knip af Algemeen Toolbar
Cut geometry Haal een vorm (element) van een andere vorm (element) af Massa’s Mass
Cut pattern Doorsnede arcering Algemeen Fill Pattern
Daylights Elementen aangeven die daglicht doorlaten Renderen Render
Deactivate view Deactiveer zicht (op een tekenblad) Tekenblad Sheet
Decal Afbeelding (rasterimage) op bijv. een gevel Renderen Render
Default Standaard instelling Algemeen Algemeen
Default 3D view Standaard 3D zicht Zichten View
Define slope Definieer dakhelling Daken Roof
Delete Verwijder Algemeen Algemeen
Demolish Sloop (geef onderdeel gestippeld weer) Algemeen Algemeen
Design Options Ontwerp opties (voorstellen) Ontwerpen Algemeen
Desired number of risers Aantal gewenste optredes Trappen Stair
Detail component Detail onderdeel (vergelijkbaar met blocks uit autocad) Ontwerpen Drafting
Detail group Een verzameling detailonderdelen Ontwerpen Drafting
Detail lines 2D Lijnen voor bijv. detaillering Ontwerpen Drafting
Dimension Maatvoering Algemeen Algemeen
Dispaly model Geen het model weer (geen gerenderde weergave) Renderen Render
Don’t cut geometry Laat een vorm (element) een andere vorm (element) niet doorsnijden Massa’s Mass
Door Deur Deur Door
Drafting Fill Pattern Verschaalbare 2D arcering Zichten Fill Pattern
Drafting Ontwerpen / schetsen Algemeen Algemeen
Drafting view Schetsblad (2D tekenvel) Zichten View
Drawing list Overzicht van tekeningen Tabel Schedule
Duplicate Dupliceer (kopieer) Algemeen Algemeen
Dynamically modify view Instelbare zichten op het gebouw Algemeen Toolbar
Edit Wijzigen Algemeen Algemeen
Editing request Verzoeken tot wijziging Meermans project Workset
Edit cut profile Wijzig hoekoplossing/aansluiting Wanden Wall
Edit elevation Profile Wijzig aanzicht van een wand Wanden Wall
Edit wall joins wijzig hoekoplossing van wand Wanden Wall
Element Ids – Ids of selection Het identificatie nummer van het geselecteerde element weergeven Algemeen Algemeen
Element Ids – select by id Een element selecteren door ingave van het identificatie nummer Algemeen Algemeen
Elevations Aanzichten Zichten View
Export image Sla afbeelding op Renderen Render
Extend into wall to core Alleen binnen- en buitenzijde van de wand wordt herkent in de schets Vloer en dakschetsen Floor
Fascia depth Grootte van het boeiboord Daken Roof
File Bestand Algemeen Algemeen
Fill patterns Arceerpatroon Algemeen Algemeen
Filled arc Afgeronde hoek Ontwerpen Drafting
Filled region Arcering (gebied) Ontwerpen Drafting
Filter selection Filter de selectie (nader specificeren) Algemeen Algemeen
Finish face:exterior Buitenzijde buitenblad Wanden Wall
Finish face:interior Binnenzijde buitenblad Wanden Wall
Fire rating Brandwerendheid Algemeen Algemeen
Floor Vloer Vloeren Floor
Floor by face Vloer per vlak (van een 3D massa-element) Massa’s Mass
Floor plans Plattegronden Vloeren Floor
Foundation –  isolated Poer fundering Wanden Wall
Foundation –  slab Stroken fundering Wanden Wall
Foundation –  wall Slof fundering Wanden Wall
Framing Elevation Aanzicht voor constructief frame Constructief Structural
Graded region Kopie van een terrein geschikt voor aanpassing, waarbij de oude situatie blijft bestaan Topografisch Site
Grid Stramien Stramien Grid
Group Maak een groep (block) Algemeen Toolbar
Group ans associate Groepeer en leg onderling verband Array Toolbar
Gutter Dakgoot Daken Roof
Head Height Bovenzijde kozijn Deuren en ramen Doors and Windows
Heel length Lengte buitenzijde buitenblad tot buitenenzijde slof Funderingen Structural
Height Hoogte Algemeen Algemeen
Hide Verberg Zichten View
Hidden Verborgen zicht of stippellijn Zichten View
Host sweep – Floor slab edge Vloerrand Daken Roof
Host sweep – Roof fascia Boeiboord Daken Roof
Host sweep – Roof gutter Dakgoot Daken Roof
Host sweep – Wall reveal Terug liggend metselwerk Wanden Wall
Host sweep – Wall sweep Gevelband Wanden Wall
Insert from file Voeg in uit bestand Algemeen Algemeen
Insulation Arcering voor isolatie 2D zichten View
Interference check – Run check Controle uitvoeren waar elementen elkaar raken Algemeen Algemeen
Interference check – Show last report Geef vorige raport weer Algemeen Algemeen
Image Afbeelding Algemeen Algemeen
Image size Afbeeldingsgrootte Renderen Render
Import/export settings Importeer- en exporter instellingen Algemeen Algemeen
Import Objects Weergave van geimporteerde elementen Zichten Object styles
Instance parameter Objectgebonden paramter Families Family
Isolate Isoleer Zichten View
Join/unjoin roof Voeg daken samen/koppel daken los Daken Roof
Join geometry Voeg geometrie samen Algemeen Toolbar
Keep readable Arcering geplaatst tov de elementen (houdt leesbaar) Zichten Fill Pattern
Keynote Labels gestuurd door een txt file, zoals de stabucodering van ICN. Label Keynote
Keynote – Element Label per onderdeel (element) Label Keynote
Keynote – Material Label per material Label Keynote
Keynote – User Vrij label (gebruikersinstelling) Label Keynote
Keynote legend Lijst met standaard invulwaardes Label Keynote
Label contours Hoogteinformatie aan topgrafie toevoegen Omgeving Site
Landing Bordes Trappen Stair
Legend Informatieblad, bijv. Kozijnenstaat Zichten View
Legend component Element voor plaatsing in een Legend, bijv. kozijnen Informatieblad (legend) Legend
Level Niveau Zichten View
Lightning Verlichting Renderen Render
Light groups Verlichtingsgroepen Renderen Render
Line Patterns Lijnpatronen Lijnen Lines
Line Styles Lijnstijlen Lijnen Lines
Line weights Lijndiktes Lijnen Lines
Lines Lijnen Ontwerpen Drafting
Linework Accentueren van plattegronden, gevels e.d. Zichten View
Link Breng verbinding aan met extern bestand Link Algemeen
Load from library Laad uit bibliotheek Algemeen Algemeen
Load radiosity Laad de lichteffecten in Renderen Render
Loc line Wandcentrering Wanden Wall
Make elements editable Maak onderdelen aanpasbaar Meermans project Workset
Make worksets editable Maak werkset aanpasbaar Meermans project Workset
Manage link Beheer externe verbindingen Link Link
Manage place and locations Beheer plaats en lokatie Algemeen Algemeen
Massing Massastudie Massa’s Mass
Match (type) Maak gelijk Algemeen Algemeen
Materials Materialen bibliotheek Algemeen Algemeen
Material takeoff Materiaal uittrekstaat Tabellen Schedule
Merge regions Gebieden samenvoegen Wanden Wall
Merge surface Onderverdeling in Omgeving / terrein samenvoegen Omgeving Site
Mirror Spiegelen Algemeen Toolbar
Model group Het plaatsen van een 3D groep Algemeen Algemeen
Model text Tekst in 3D Teksten Text
Model Fill Pattern 3D arcering, niet verschaalbaar Zichten Fill Pattern
Modelling Modelleren Algemeen Algemeen
Model Objects Weergave van 3D elementen Zichten Object styles
Model Group Verzameling 3D elementen Algemeen Algemeen
Modify Aanpassen (neutrale stand) Algemeen Algemeen
Monlithic stair Monolitische trap (uit 1 materiaal) Trappen Stair
Move Verplaats Algemeen Toolbar
Mullion Stijlen en dorpels Vliesgevel Curtain wall
Mullion – All empty segments Stijlen en dorpels toepassen op alle verdelingen (segmenten) Vliesgevel Curtain wall
Mullion – Entire gridline Stijlen en dorpels toepassen op gehele horizontale of vertikale verdeling Vliesgevel Curtain wall
Mullion – Grid line segment Stijlen en dorpels toepassen op een verdeling Vliesgevel Curtain wall
Multistory top level Een trap toepassen over meerdere verdiepingen Trappen Stair
New window Maak een kopie van het huidige venster Algemeen Algemeen
Nosing length Overstek aantrede Trappen Stair
Note block Overzicht van gebruikte notatiesymbolen Tabellen Schedule
Number of full segments Aantal segmenteringen Daken Roof
Object styles Object stijl (weergave van de elementen) Algemeen Algemeen
Offset kopieer evenwijdig Algemeen Toolbar
Other categories invisible Verberg overige categorien (alles behalve het geselecteerde) Zichten View
Orient – by plane Orientatie op referentievlak Zichten View
Orient – North/south/east/west Orientatie Noord, zuid, oost, west (in 3D zicht) Zichten View
Orient – To other view Orientatie middels ander zicht (in 3D zicht) Zichten View
Orient – Top Orientatie bovenaanzicht (in 3D zicht) Zichten View
Orient to view Arcering geplaatst tov het zicht Zichten Fill Pattern
Overhang Overstek Daken Roof
Pad Uitsnede uit een omgeving/terrein Omgeving Site
Paint Verf / bekleed een vlak met materiaal Algemeen Algemeen
Parking component Parkeerplaats plaatsen Omgeving Site
Partial ellipse Gedeelte van een ellips Ontwerpen Algemeen
Paste Aligned – Current view Een selectie plakken in huidige zicht Algemeen Algemeen
Paste Aligned – Pick level graphics Een selectie plakken in huidige zicht op het aangegeven niveau Algemeen Algemeen
Paste Aligned – Same place Een selectie plakken in huidige zicht op dezelfde plaats als origineel Algemeen Algemeen
Paste Aligned – Select levels by name Een selectie plakken in huidige zicht op een niveau op naam Algemeen Algemeen
Paste Aligned – Select views by name Een selectie plakken in huidige zicht op naam Algemeen Algemeen
Paste from clipboard Plak vanaf klembord Algemeen Algemeen
Phase Fase, bijv. gesloopt, bestaand, nieuw Bouwfase Phase
Phase created Fase waarin object gemaakt wordt Algemeen Algemeen
Phase demolished Fase waarin object afgebroken wordt Algemeen Algemeen
Phases Overzicht van de project fases Algemeen Algemeen
Pick faces Wijs een vlak aan Algemeen Algemeen
Pick lines Wijs een lijn aan Algemeen Algemeen
Pick to edit Aanwijzen om te bewerken Algemeen Design option
Pin (position) Vastpinnen (vegrendelen) Algemeen Toolbar
Place titleblock Plaats kader Zichten View
Plan region Een gebied met een alternatieve kijkdiepte Plattegronden View
Plumb cut Dakrand vertikaal afsnijden Daken Roof
Poche Doorsnede materiaal Zichten View
Polygon veelhoek Ontwerpen Drafting
Press + drag Houd linkermuisknop in en versleep Algemeen Algemeen
Print preview Afdrukvoorbeeld Algemeen Algemeen
Project information Project informatie Algemeen Algemeen
Project parameters Project parameters Algemeen Algemeen
Project position/orientation – Relocate this project Verplaats het project Zichten View
Project position/orientation – Rotate true north Verplaats het project naar het ware noorden Zichten View
Project Units Project eenheden Algemeen Algemeen
Propagate extents Zichtinstellingen van een stramien doorkopiëren naar een ander niveau. Stramienen Grid
Properties Eigenschappen Algemeen Algemeen
Property line Eigenschap lijn. (gebied voor terreininformatie aangeven). Omgeving Site
Purge unused Project opschonen (ongebruikte elementen verwijderen) Algemeen Algemeen
Radiate Verlichtingsinvloeden uitrekenen Renderen Render
Rail Leuning Trappen Stair
Railing Balustrade Leuning Railing
Ramp Hellingsbaan Hellingsbaan Ramp
Rafter Dakhelling start vanuit binnenzijde buitenwand. Daken Roof
Rafter cut Hoe moet het dak afgesneden worden. Daken Roof
Raytrace Renderen Renderen Render
Rectangle Rechthoek Ontwerpen Drafting
Redo Een undo (ongedaan) actie, ongedaan maken Algemeen Toolbar
Ref plane Referentievlak Algemeen Algemeen
Refresh Ververs scherm Algemeen Algemeen
Region raytrace Het renderen van een gebied Renderen Render
Rehost Herplaats Algemeen Algemeen
Related to mass Gekoppeld aan een massa(model) Wanden Wall
Relinquish all mine Geef alles vrij waar je aan gewerkt hebt Meermans project Workset
Reload latest Ververs met laatste nieuwe versie Meermans project Workset
Remove hidden lines Laat verborgen lijnen niet zien Zichten View
Remove leader Verwijder pijl Deuren en ramen Doors and Windows
Rename Hernoem Algemeen Algemeen
Rendering Visualisatie Renderen Render
Render Settings (Render Scene) Instellingsmenu voor Renderings Renderen Render
Repeating detail Herhalend detail Ontwerpen Ontwerpen
Reset temporary hide/isolate Tijdelijk verbergen/isoleren opheffen Zichten View
Resize Verschaal Algemeen Algemeen
Reveals Wandinkassingen Wanden Wall
Review warnings Bekijk waarschuwingen Algemeen Algemeen
Revisions Overzicht van de revisies Algemeen Algemeen
Revision cloud Wijzigingswolk Zichten View
Revision schedule Wijzigingstabel Tabellen Schedule
Riser Optrede Trappen Stair
Run Looplijn Trappen Stair
Rotate Roteer Algemeen Toolbar
Roof Dak Daken Roof
Roof by extrusion Dak door extrusie Daken Roof
Roof by footprint Dak door plattegrond Daken Roof
Roof by face Dak per vlak (van een 3D massa-element) Massa’s Mass
Roof soffit Uitkraging / overstek Daken Roof
Room Ruimte Ruimtes Room
Room and Area Settings Ruimte en oppervlakte instellingen Ruimtes en oppervlaktes Room
Room bouding Ruimte begrenzend Ruimtes Room
Room seperation Ruimte scheiding/begrenzing Ruimtes Room
Room tag Ruimtelabel Ruimtes Room
Sample height Voorbeeld hoogte Wanden Wall
Save radiosity Sla de lichteffecten op Renderen Render
Schedule/Quantities Tabellen en hoeveelheden Tabellen Schedule
Scope box Werkgebied (het al dan niet zichtbaar maken van annotaties Zichten View
Sections Doorsnedes Zichten View
Select all instances Selecteer alle gelijksoortige elementen Algemeen Algemeen
Settings Instellingen Algemeen Algemeen
Shading Kleurvlakken weergeven Zichten View
Shading with edges Kleurvlakken met contourlijnen weergeven Zichten View
Shared parameters Gedeelte parameters Algemeen Algemeen
Shared coordinates – Acquire coordinates synchroniseer de coordinaten van een gelinkt project met het hoofdproject Gelinkte projecten Link
Shared coordinates – Publish coordinates Geef de coordinaten van een gelinkt project weer Gelinkte projecten Link
Shared coordinates – Specify coordinates at a point Geef de coordinaten van een aangegeven positie weer Algemeen Algemeen
Shared coordinates – Report shared coordinates Geef de gedeelte coordinaten van een aangegeven positie weer Algemeen Algemeen
Sheet Tekenvel Tekenblad Sheet
Shininess De mate waarin een materiaal glanst Materialen Materials
Show hidden lines Laat verborgen lijnen gestippeld zien Zichten View
Show history Laat geschiedenis zien Algemeen Algemeen
Show mass Laat de massa elementen zien Massa studies Mass
Sill Height Borstweringshoogte Deuren en ramen Doors and windows
Site Omgeving / terrain Algemeen Algemeen
Site components Omgeving onderdelen Omgeving Site
Site Settings Omgeving instellingen Omgeving Site
Slab Vloerplaat Vloeren Floor
Slanted Hellend Trappen Stair
Slope angle Dakhelling Daken Roof
Smoothness De gladheid (effenheid) van een materiaal Materialen Materials
Snap Het vastkleven van de cursor Algemeen Algemeen
Spline Gebogen lijn Ontwerpen Algemeen
Split (Walls and lines) Splitsen Algemeen Toolbar
Split face Het onderverdelen van een vlak Algemeen Algemeen
Split segment Maak de doorsnede getrapt Doorsnede Section
Split surface Onderverdeling in Omgeving / terrein aanbrengen Omgeving Site
Spot dimension Hoogte maat aangeven Plattegronden en aanzichten View
Stair Trap Trappen Stair
Stringer Trapboom Trappen Stair
Stringer carriage height Afstand tussen trapboom en traptreden Trappen Stair
Structural Constructief Constructief Structural
Structural column Constructieve kolom (dragend) Constructief Structural
Structural usage Constructieve toepassing Wanden Wall
Structural usage – Shear wand met studs (houtstructuur of metalstud) Wanden Wall
Structural usage – structural combines dragende elementen met daartussen opvul elementen Wanden Wall
Structural wall Dragende wand (krijgt als eigenschap bearing=dragend) Wanden Wall
Structure Opbouw van een element Algemeen Algemeen
Subregion Onderverdeling Omgeving Site
Sun and shadow settings Zon en schaduw instellingen Zichten View
Surface pattern Aanzicht arcering Algemeen Fill Pattern
Sweeps Wanduitstulping Wanden Wall
Tag Label waarmee eigenschappen van een element zichtbaar gemaakt kan worden Label Tag
Tag by category Familynaam labellen Label Tag
Tag by multi-category Meerdere familyparameters labellen Label Tag
Tag by material Materiaal labellen Label Tag
Tag all not tagged Label alles dat niet gelabeld is Label Tag
Tag on placement Label tijdens plaatsen Ramen en deuren Tag
Tangent arc Tangente boog (boog met raaklijnen) Algemeen Algemeen
Tape measure meetlint Algemeen Algemeen
Temporary Dimensions Tijdelijke bemating Algemeen Algemeen
Temporary Hide/Isolate Tijdelijk verbergen/isoleren Zichten View
Text Tekst Tekst Text
Thin Lines Dunne lijnen Ontwerpen Drafting
Tile Plaats de geopende vensters naast elkaar Algemeen Algemeen
Toe length Lengte binnenzijde binnenblad tot binnenzijde slof Funderingen Structural
Tools Gereedschap Algemeen Algemeen
Top constraint Verbinding bovenzijde Algemeen Algemeen
Top level eindniveau Trappen Stair
Toposurfaces Omgeving / terrein Omgeving Site
Transfer project standards Overdracht van projectstandaarden zoals wnadstijlen, arceringspatronen, enz. Algemeen Algemeen
Transparency De mate van transparantie van een materiaal Materialen Materials
Trim Afknippen Algemeen Algemeen
Tread Aantrede Trappen Stair
Truss Dakhelling start vanuit buitenzijde buitenblad Daken Roof
Two cut – plumb Dakrand vertikaal afsnijden, met behoud van opgegeven boeiboord hoogte Daken Roof
Two cut – square Dakrand horizontaal afsnijden, met behoud van opgegeven boeiboord hoogte Daken Roof
Type parameter stijlgebonden parameter Families Family
Undo Ongedaan maken Algemeen Toolbar
Unjoin geometry Koppel geometrie los Algemeen Algemeen
Unpin position Vastpinnen ongedaan maken Algemeen Algemeen
Visibility/graphics Grafische weergave van het zicht Zichten View
View Zicht Zichten View
View list Overzicht van zichten Tabellen Schedule
View properties Zicht eigenschappen Zichten View
View range Kijkdiepte Plattegronden View
View scale schaal van het zicht Zichten View
View Tag Zicht labels Zichten View
View Template Zicht sjabloon Zichten View
Wall Wand Wanden Wall
Wall by face Wand per vlak (van een 3D massa-element) Massa’s Mass
Wall centerline Midden van de wand Wanden Wall
Wall closure Wandbeeindiging (wandopening) Deuren en ramen Doors and windows
Wall function Wandfunctie Wanden Wall
Walkthrough Animatie Animatie Walkthrough
Winder Trapspil Trappen Stair
Window Raam Ramen Window
Wireframe Draadmodel Zichten View
Workplane Werkvlak Algemeen Algemeen
Worksets Werkset Meermans project Workset
Wrapping at ends Aansluiting wandbeëindiging Wanden Wall
Wrapping at inserts Aansluiting wandopening Wanden Wall